UWAGA

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu do osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie wiadomości lub jej załączników bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej. Dziękujemy.WARNING:
Information contained within this message or any of its attachments can be protected and prohibited from disclosing to third parties. The recipient of this message can only be its addressee with no access for third parties. If you are not the intended addressee of this message or an intermediary authorised to bring this message to its addressee, any sharing, distributing, copying of this message or its attachments or other actions of similar nature is legally prohibited and can serve as a basis for liability for damages. Thank you.

WARNING

Information contained within this message or any of its attachments can be protected and prohibited from disclosing to third parties. The recipient of this message can only be its addressee with no access for third parties. If you are not the intended addressee of this message or an intermediary authority to bring this message to its addressee, any sharing, distributing, copying of this message or its attachments or other actions of similar nature is legally prohibited and can serve as a basis for liability for damages. Thank you.